Support our Research! Steun ons onderzoek! Soutenez nos recherches!

door Nick van Gastel

1 050€ verzameld

"To overcome disease one must first understand it". This is how Nobel Prize winner Christian de Duve expressed his vision on the importance of fundamental biomedical research in medicine. At the de Duve Institute in Brussels, we conduct innovative research to enable the development of new medicines and therapies.

In our lab we study the bone marrow, where more than 500 billion blood cells are produced every day. More specifically, we investigate how the different cells in the bone marrow interact and communicate with each other, in order to better understand how our blood cells are formed, and what goes wrong when a blood cancer such as leukemia develops. By acquiring new biological insights, we hope to be able to develop new drugs for blood cancers and other blood diseases.

To make our research possible, we need funds, and that's why we ask for your financial support through this crowdfunding campaign! This is how we build the medicines and treatments of the future together. The researchers of the de Duve Institute are already grateful to you. And don't forget: from €40 your gift is tax deductible in Belgium!

Want to know more? Look on: https://www.deduveinstitute.be/cellular-metabolism-and-microenvironment"Beter begrijpen om beter te kunnen genezen". Zo verwoordde Nobelprijswinnaar Christian de Duve zijn visie over het belang van fundamenteel biomedisch onderzoek in de geneeskunde. Aan het de Duve Instituut in Brussel verrichten wij innovatief onderzoek om de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en therapieën mogelijk te maken.

In ons labo bestuderen wij het beenmerg, waar dagelijks meer dan 500 miljard bloedcellen aangemaakt worden. Meer specifiek onderzoeken wij hoe de verschillende cellen in het beenmerg met elkaar interageren en communiceren, om zo beter te begrijpen hoe onze bloedcellen gevormd worden, en wat er misgaat wanneer een bloedkanker zoals leukemie ontstaat. Door nieuwe biologische inzichten te verwerven hopen we om nieuwe geneesmiddelen voor bloedkankers en andere bloedziekten te kunnen ontwikkelen.

Om ons onderzoek mogelijk te maken hebben we fondsen nodig, en daarom vragen we om uw financiële steun via deze crowdfunding campagne! Zo bouwen we samen aan de geneesmiddelen en behandelingen van de toekomst. De onderzoekers van het de Duve Instituut zijn u alvast dankbaar. En niet vergeten: vanaf €40 is uw gift fiscaal aftrekbaar!

Meer weten? Kijk op: https://www.deduveinstitute.be/nl/cellular-metabolism-and-microenvironment"Mieux comprendre pour mieux guérir". C'est ainsi que le lauréat du prix Nobel Christian de Duve a exprimé sa vision de l'importance de la recherche biomédicale fondamentale en médecine. À l'Institut de Duve à Bruxelles, nous menons des recherches innovantes pour permettre le développement de nouveaux médicaments et thérapies.

Dans notre laboratoire, nous étudions la moelle osseuse, où plus de 500 milliards de cellules sanguines sont produites chaque jour. Plus précisément, nous étudions comment les différentes cellules de la moelle osseuse interagissent et communiquent entre elles, afin de mieux comprendre comment nos cellules sanguines se forment et ce qui est perturbé lorsqu'un cancer du sang, tel que la leucémie, se développe. En acquérant de nouvelles connaissances biologiques, nous espérons pouvoir développer de nouveaux médicaments pour les cancers du sang et d'autres maladies du sang.

Pour rendre notre recherche possible, nous avons besoin de fonds, et c'est pourquoi nous sollicitons votre soutien financier à travers cette campagne de crowdfunding! C'est ainsi que nous construisons ensemble les médicaments et les traitements du futur. Les chercheurs de l'Institut de Duve vous en sont déjà reconnaissants. Et n'oubliez pas: à partir de 40€ votre don est déductible des impôts!

En savoir plus? Cliquez ici: https://www.deduveinstitute.be/fr/cellular-metabolism-and-microenvironment

— Nick

Het de Duve Instituut is een multidisciplinair biomedisch onderzoeksinstituut, dat verschillende laboratoria van de Faculteit Geneeskunde van de UCLouvain (Université catholique de Louvain), evenals de Brusselse afdeling van het Ludwig Instituut voor Kankeronderzoek huisvest.
Het de Duve Instituut is gebaseerd op drie principes :
voorrang voor fundamenteel onderzoek en vrijheid voor de onderzoekers,
speciale aandacht voor potentieel medische voordelen als gevolg van fundamentele ontdekkingen,
multidisciplinaire samenwerking binnen een kritische massa van kennis, apparatuur en technieken.

Met het geld dat tijdens de crowdfundingcampagne wordt ingezameld, kan het Instituut ultramoderne apparatuur aanschaffen en beurzen voorzien om uitzonderlijke wetenschappers aantetrekken. Met uw donaties versnelt u het onderzoek.

Schenkers (13)

13 top schenker steunen "Support our Research! Steun ons onderzoek! Soutenez nos recherches!"
80 €
Annemie  —  1 jaar geleden
40 €
Luc  —  1 jaar geleden
50 €
Christina  —  1 jaar geleden

Succes met jullie onderzoek!

100 €
Christine  —  1 jaar geleden
100 €
Anne-Marie  —  1 jaar geleden
50 €
Wensie  —  1 jaar geleden
50 €
Junior  —  1 jaar geleden
50 €
Ida  —  1 jaar geleden
100 €
Eliane  —  1 jaar geleden

Alle succes toegewenst

40 €
Thérèse  —  1 jaar geleden

Wat is het fundamenteel onderzoek?

Meer lezen over het onderzoek van het de Duve Instituut